Created with Sketch.

Gemeenschappelijk medezeggenschapsraad

De Wet medezeggenschap op scholen (WMS) is sinds 1 januari 2007 van kracht. Met de WMS heeft het personeelsdeel van de (G)MR het recht om over onderwerpen op het gebied van personeelsbeleid apart van het ouder- en leerlingendeel van de raad te vergaderen, en hierover met de werkgever het overleg te voeren. Naast eigenstandige instemmingsrechten over deze onderwerpen heeft het personeelsdeel van de raad ook het recht om de werkgever initiatiefvoorstellen te doen en om geschillen en rechtsgedingen te voeren, zonder dat daarvoor de goedkeuring van de andere geleding nodig is. Uiteraard heeft ook het ouder- en leerlingendeel van de raad overeenkomstige bevoegdheden gekregen.
De WMS maakt het tevens mogelijk om bij onderwerpen waarover de hele raad advies- of instemmingsrecht heeft te besluiten dat de geledingen hierover afzonderlijk vergaderen en met het bevoegd gezag het overleg voeren. Voorwaarde is wel dat tweederde van de leden van de raad en een meerderheid van beide geledingen hiermee akkoord moeten gaan. Voor het personeel biedt dit de mogelijkheid om in de praktijk op eenzelfde wijze als een ondernemingsraad te functioneren.

De GMR bestaat uit twee vertegenwoordigers (één namens de ouder en één namens het personeel) van elke MR. Enkele belangrijke aandachtspunten zijn:De GMR heeft een eigen reglement op basis van de wettelijke bepalingen.
In het medezeggenschapsstatuut zijn de afspraken tussen de GMR en het bestuur vastgelegd.
Een lid van de GMR hoeft geen lid te zijn van de MR van de school die hij/zij vertegenwoordigt, maar moet wel betrokken te zijn bij de school als ouders of personeelslid.
De (G)MR heeft de plicht op enigerlei wijze de achterban te informeren en/of te raadplegen.
Basisschool De Regenboog te Voorthuizen met dislocatie De Zonnebloem te Barneveld werken met deelraden.
De verdeling van advies- en instemmingsrecht is ongewijzigd overgenomen uit de modelreglementen van de landelijke werkgroep WMS.

Realisatie door Zeker Zichtbaar & W3Worx