Created with Sketch.

Medezeggenschapsraad

Vanuit de Wet Medezeggenschap op Scholen is het voor elke school verplicht een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.
In de MR van onze school zitten op dit moment drie vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en drie vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding). 

MR ouder geleding:

  • Saskia van Dijk (voorzitter, GMR)
  • Annelies Dijk

MR personeel geleding:

  • Auke Jongbloed
  • Christel Gilsing
  • Marije Reijenga (GMR)
  • vacature

Wat doet de Medezeggenschapsraad?
De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de MR ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de MR beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht. Als zaken voor beide van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht.
Plannen waar de MR zich elk jaar mee bezig houdt:

• Directiestatuut
• Arbo-jaarplan
• Schoolbudget
• Onderhoudsplan
• Integraal personeelsbeleid
• Zorgplan
• Inzet zorgformatie
• Nascholingsplan
• Formatieplan
• Schoolgids
• Schoolplan
• Veiligheid op school
Verder wordt de MR betrokken bij het aanstellen van nieuwe leerkrachten of een nieuwe directeur.

Ouders en de MR
Voor de ouders van schoolgaande kinderen moet de MR een aanspreekbaar én bereikbaar orgaan zijn. Ouders kunnen daarom rond de vergaderdata de notulen lezen op de website.
Ouders zijn tevens van harte welkom om het openbare gedeelte van de MR- vergaderingen bij te wonen. Zo kan men rechtstreeks melding maken van vragen, opmerkingen en eventuele punten van zorg.
Via email kunt u ook altijd uw vragen stellen.
Indien u van plan bent om een vergadering bij te wonen,wordt u verzocht zich van te voren via de email aan te melden, ook om te voorkomen dat de vergaderdatum op het laatst verzet is en u voor een dichte deur staat.
MR vergaderdata voor het komende schooljaar volgen nog.

Hoe kom je in de MR?
Iedereen die enthousiast is en zich medeverantwoordelijk voelt voor het beleid van school en kind, kan en mag in de MR. U kunt zichzelf aanmelden. Bij meerdere kandidaten zal er een stemming plaatsvinden op de jaarlijkse info avond in september. Indien er geen aanmeldingen zijn, gaan MR-leden zelf op zoek naar nieuwe leden.
Na drie jaren zitting kunt u uw post weer afstaan in de MR, hoewel er de mogelijkheid is, om zich voor nog een termijn van drie jaar herkiesbaar te stellen.


Download:

notulen mr 11 september 2018 notulen-mr-vergadering-11-09-2018.pdf
Download
Realisatie door Zeker Zichtbaar & W3Worx