info@janligthartschool.org 033 - 286 20 67

Ons onderwijs

Wij gaan uit van ontwikkelruimte bij leerlingen. Bij alle leerlingen moeten hun talenten en interesses ontwikkeld worden, zodat elke leerling op zijn/haar niveau kan excelleren en een persoonlijk leiderschap kan ontwikkelen. Persoonlijk leiderschap ontstaat door vanuit een positief zelfbeeld de ruimte en tijd te krijgen om verantwoorde keuzes te maken, voor jezelf en de ander.

Niet alle leerlingen ontwikkelen zich naar verwachting. Wij zullen daarom als school continu op zoek moeten gaan naar de beschikbare vaardigheden van de afzonderlijke leerlingen. De komende jaren zullen dan ook in het teken moeten staan van het organiseren van een leeromgeving, die ontwikkelruimte biedt aan de individuele leerling.

Aandacht

De schoolorganisatie moet gefocust zijn op het vergroten van het leerrendement en de daarbij behorende talentontwikkeling bij de leerlingen. Leerrendement en talentontwikkeling kunnen gerealiseerd en versterkt worden vanuit de factoren die in de directe omgeving van het kind beïnvloedbaar zijn. Intelligentie is niet direct beïnvloedbaar, maar de school kan wel invloed uitoefenen op de manier waarop een leerling met aanwezige capaciteiten omgaat. Hierbij moet gedacht worden aan:

  1. De school kan zorgen voor ideale omstandigheden in een rijke leeromgeving.
  2. Het ontwikkelen van een onderzoekende houding bij het kind,
  3. De leermotivatie bij leerlingen moet geactiveerd worden (leren eigenaar te zijn van eigen leerproces),
  4. Het ontwikkelen van een gevoel van sociaal competent zijn in een veranderende maatschappij,
  5. Het versterken van een positief zelfbeeld van het kind

Ouders

Naast de klas en de schoolomgeving spelen de ouders een belangrijke rol in de ontwikkeling van de leerling. Door de ouders te betrekken bij het leer-ontwikkelingsproces op basis van de bovenstaande factoren worden leerlingen versterkt in hun ontwikkelingsproces.

De ouder moet gezien worden als een educatieve partner in het ontwikkelingsproces van de leerling. De school en de ouders moeten met elkaar afstemmen hoe het ontwikkelingsproces van de leerling geoptimaliseerd kan worden.

School

Door te zeggen dat elke leerling telt, wordt aangegeven dat elke leerling wordt gezien als waardevol en dat het recht heeft op een optimale begeleiding vanuit de school.

Onze school is een plek waar leerlingen leren. Door professionals en vrijwilligers wordt gewerkt aan een basis van waaruit het unieke kind zelfstandiger, zelfverzekerder en met de nodige kennis en vaardigheden de maatschappij tegemoet kan treden.

Het is vanuit deze gedachte dat we proberen het onderwijs zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de mogelijkheden en de ontwikkeling van de leerling. Naast de aandacht voor de basisvaardigheden (rekenen, lezen, taal en etc.) vinden wij het  belangrijk dat de leerlingen zich bij ons veilig voelen, dat zij zich ook in sociaal-emotioneel, cultureel, sportief en creatief opzicht kunnen ontwikkelen en tegelijkertijd ervaren dat zij voor de ander betekenisvol  kunnen zijn.

Samenleving

Goed onderwijs moet tevens leiden tot versterking van de relatie leerling/leerkracht, weerbaarheid, competentie (“Ik kan het!“) en autonomie (zelfstandig denken en doen), zowel bij leerkracht als bij leerling. De leerkracht zal zijn professionele gedrag en leerstof moeten afstemmen op de aan hem toevertrouwde leerlingen. Leerlingen moeten uitgedaagd worden. Gemotiveerde leerlingen zijn nieuwsgierig en staan vervolgens open in een nieuwe onderwijsleersituatie. In deze zoektocht naar het meest gedifferentieerde onderwijsleerproces, vervullen ouders een substantiële rol. Zij zullen betrokken moeten worden in het ontwikkelingsproces van de school, omdat de veranderingen binnen het onderwijsleerproces gedragen zal moeten worden door de ouderpopulatie van de school.

Door de gezamenlijke talenten van leerlingen, leerkrachten en ouders te bundelen in het onderwijsleerproces van elke dag, worden de leerlingen al vertrouwd gemaakt met het onderwijs van de toekomst.

Flexgroep

De flexgroep is bedoeld voor leerlingen die minder tijd nodig hebben om de reguliere lesstof te doorlopen en meer uitdaging aankunnen. In de flexgroep kunnen ze samenwerken met ontwikkelingsgelijken.

In de flexgroep werken we met projecten over uiteenlopende onderwerpen. Deze doen recht aan de specifieke leerbehoeftes van meerbegaafden. Het draait om kennis verwerven, analyseren, creatief denken, plannen maken en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Er is veel aandacht voor het ‘leren leren’ en zelf verantwoordelijkheid dragen voor je eigen leerproces. Een groeimindset is daarbij erg belangrijk!

De leerkracht van de flexgroep houdt net als de andere leerkrachten startgesprekken en rapportgesprekken.

STEVig, leer wat jouw plek in de wereld kan zijn
Het STEV-onderwijsprogramma voor Identiteit en Groei voor wereldburgers in de dop

Waarom STEVig?
STEVig stimuleert de leerlingen met verhalen, vaardigheden en ideeën om creatief na te denken, hun eigen afwegingen te maken, een eigen mening te formuleren en antwoorden te vinden bij levensvragen. Door STEVig ontwikkelen leerlingen hun identiteit en leren ze samen te leven met anderen en verschillende waarden.

Wat is STEVig?
Binnen de STEVig lessen werken vakleerkrachten uit verschillende levensbeschouwelijke stromingen nauw met elkaar samen vanuit 12 verschillende thema’s. De groepsleerkrachten sluiten in hun eigen lessen aan bij deze thema’s en voeren hier levensbeschouwelijke en filosofische gesprekken over in de klas met de leerlingen. Zo zorgen zij voor de verbinding:

  • met de leefwereld van de leerlingen
  • met de andere vakgebieden op de basisschool
  • met de actualiteit in de samenleving

Alle leerlingen vanaf groep 3 krijgen dit mooie aanbod. Mocht u als ouder hier bezwaar tegen hebben, dan kunt u hier contact over opnemen met de schoolleider.

In het filmpje hieronder wordt meer uitgelegd over STEVig.

Hieronder vindt u een link met nog meer informatie over STEVig:
STEVig flyer