info@janligthartschool.org 033 - 286 20 67

Ouders

Betrokkenheid en hulp van ouders/verzorgers is voor het goed functioneren van de school van groot belang. Zonder ouderbetrokkenheid zou een aantal activiteiten geen doorgang kunnen vinden.

Wij zijn blij met de enthousiaste Ouderraad op onze school. Dit is een groep ouders die de meeste schoolactiviteiten organiseert.

Op deze pagina leest u naast informatie over de ouderraad ook over de andere commissies waar ouders (vaak achter de schermen, maar zeer nodig!) bij betrokken zijn: de verkeerscommissie en de MedezeggenschapsRaad (MR).

Helemaal onderaan de pagina vindt u informatie over het Parnassys ouderportaal en de Parro app.

Ouderraad

 

De Ouderraad (OR) is een groep enthousiaste ouders van leerlingen van de Jan Ligthartschool die graag betrokken is bij de activiteiten op school. De leden van de OR helpen bij de organisatie van de activiteiten die niet alleen door de leerkrachten kunnen worden gedaan. Hierbij kunt u denken aan het sinterklaasfeest, het kerstfeest, de paaslunch, de Koningsspelen, de avondvierdaagse, het zomerfeest en dergelijke.

Doelstelling en taken van OR

Het doel van de OR is om de school te ondersteunen bij activiteiten en culturele educatie, zodat de leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een prettige en veilige omgeving, die zoveel mogelijk aansluit bij de onderwijsvisie van de Jan Ligthartschool.

Ouderbijdrage

Ook beheert de OR de jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage. Deze wordt besteed aan activiteiten en aan culturele educatie. De hoogte van de ouderbijdrage wordt tijdens de eerste OR-vergadering vastgesteld en bij de start van elk schooljaar gecommuniceerd, om vervolgens geïnd te worden.

Bestuur OR

Het bestuur van de OR bestaat uit een voorzitter, een penningmeester en het secretariaat. Daarnaast zijn er de OR-leden voor de verschillende activiteiten die jaarlijks plaatsvinden. Elk jaar wordt er een planning gemaakt van deze activiteiten. De OR vergadert 5 keer per jaar.

Leden van de OR

Voorzitter: vacant
Penningmeester: André Nederlof
Secretariaat: Linda Alberts
Annet Wallert
Jhon Levels
Jola MartinaLaura GortzakMaaike Tulp
Miquesha LansNancy Verhoef

Personele geleding: Elly Heshusius

De vergaderingen zijn voor geïnteresseerde ouders toegankelijk. Bent u nieuwsgierig geworden naar het werk van de OR of wilt u misschien zelf iets doen binnen school? Dan bent u van harte welkom!

Voor contact met de OR kunt u ook mailen. Het e-mailadres van de OR is: or@janligthartschool.org

Verkeerscommissie

De verkeerscommissie:

 • onderhoudt contacten met de gemeente over de verkeersveiligheid rond de school,
 • assisteert bij verkeersexamens en fietscontroles,
 • organiseert jaarlijks een verkeersweek met daarin o.a.: de dode hoek, oversteken, trapvaardigheid (fietsparcours op het plein),
 • organiseert de jaarlijkse fietscontrole,
 • begeleidt het project van 8 naar 1 ( de overgang van groep 8 naar de middelbare school),
 • werkt samen met de verkeersouders van alle andere Woudenbergse basisscholen aan veilige schoolroutes en gezamenlijke projecten.

Heeft u vragen over deze activiteiten, wilt u verkeersouder worden of heeft u een suggestie om de verkeerssituatie rond onze school te verbeteren, dan kunt u de verkeersouders altijd aanspreken.

Onze verkeersouders zijn:

 • Janneke Smit
 • Mayke Schennink van Piggelen
 • Inge Weideman

Namens het team zit Marjolijn van Domselaar bij de verkeerscommissie.

We vergaderen 5x per jaar.

MR

Vanuit de Wet Medezeggenschap op Scholen is het voor elke school verplicht een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten.

In de MR van onze school zitten op dit moment drie vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en drie vertegenwoordigers van de personeelsleden (de personeelsgeleding).

MR oudergeleding

Afke van Dijk
Rachid Groeneveld
Jim van der Borg

MR personeelsgeleding

Hanneke Heddema
Anne Heshusius
Marije van de Lagemaat (GMR)

Wat doet de Medezeggenschapsraad?

De MR heeft algemene en bijzondere bevoegdheden oftewel rechten. De algemene rechten zijn het informatierecht, het recht op overleg en het initiatiefrecht. De bijzondere bevoegdheden zijn het instemmingsrecht en adviesrecht. Instemmingsrecht wil zeggen dat het bestuur een voorgenomen besluit niet eerder mag uitvoeren dan nadat de MR ermee heeft ingestemd. Bij het adviesrecht geldt dat het bestuur een negatief advies van de MR beargumenteerd naast zich neer mag leggen. Elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn. De andere geleding heeft dan adviesrecht. Als zaken voor beide van wezenlijk belang zijn, hebben beide geledingen instemmingsrecht.

Plannen waar de MR zich elk jaar mee bezig houdt:

 • Directiestatuut
 • Arbo-jaarplan
 • Schoolbudget
 • Onderhoudsplan
 • Integraal personeelsbeleid
 • Zorgplan
 • Inzet zorgformatie
 • Nascholingsplan
 • Formatieplan
 • Schoolgids
 • Schoolplan
 • Veiligheid op school

Verder wordt de MR betrokken bij het aanstellen van nieuwe leerkrachten of een nieuwe directeur.

Ouders en de MR

Voor ouders van schoolgaande kinderen moet de MR een aanspreekbaar én bereikbaar orgaan zijn. Ouders ontvangen daarom na een MR-vergadering de notulen via de Parro app.
Ouders zijn tevens van harte welkom om het openbare gedeelte van de MR- vergaderingen bij te wonen. Zo kan men rechtstreeks melding maken van vragen, opmerkingen en eventuele punten van zorg. Via e-mail kunt u ook altijd uw vragen stellen.

Indien u van plan bent om een vergadering bij te wonen, wordt u verzocht zich van te voren via school (administratie@janligthartschool.org) aan te melden, ook om te voorkomen dat de vergaderdatum op het laatst verzet is en u voor een dichte deur staat.

Hoe kom je in de MR?

In geval van vacatureruimte kan iedereen die enthousiast is en zich medeverantwoordelijk voelt voor het beleid van school en kind, zichzelf aanmelden. Bij meerdere kandidaten zal er een stemming plaatsvinden op de jaarlijkse info avond in september. Indien er geen aanmeldingen zijn, gaan MR-leden zelf op zoek naar nieuwe leden.

Na drie jaren zitting kunt u uw post weer afstaan in de MR, hoewel er de mogelijkheid is, om zich voor nog een termijn van drie jaar herkiesbaar te stellen.

Ouderportaal / Parro app

Wij willen graag dat ouders/verzorgers op de hoogte zijn van de ontwikkelingen die uw kind en de school aangaan. Hiervoor maken we gebruik van het online platform ParnasSys dat is afgeschermd met gebruikersnaam en wachtwoord.

Via de Parro app kunt u mededelingen ontvangen van school, u kunt de schoolagenda inzien, nieuws uit de groep van u kind zien, direct chatten met de leerkracht van uw kind, privacy voorkeuren doorgeven en inschrijven voor rapport of kennismakingsgesprekken. U krijgt een koppelcode van de leerkracht van uw kind. Lukt het niet? We helpen graag! Loop even binnen of stuur een mailtje aan Marjolijn van Domselaar van de administratie:  administratie@janligthartschool.org